हेमंत आठल्ये

संगणकावरून मोबाईला फुकट मेसेज पाठवा !!!

In आजची वेबसाइट, मी, मोफत, संगणक on जुलै 1, 2009 at 6:08 pm
फू एस एम एस

फू एस एम एस

 

संगणकावरून मोबाईला फुकट मेसेज पाठवणे शक्य आहे. फू एस एम एस नावाची वेबसाइट ही सेवा मोफत पुरवते.

यात कुठेही नाव नोंदणी, किंवा कोणत्याच प्रकारची बंधने नाहीत. 

 

 

 

foosms-sender

‘Send to Mobile Number’ दिलेल्या ठिकाणी आपल्याला ज्या ठिकाणी (ज्या क्रमांकाला) मेसेज पाठवायचा असेल, तो क्रमांक टाका. त्याच्या खालच्या राकण्यात ‘Your message’ आपल्याला जो मेसेज करायचा असेल तो टाकावा. यात शब्द मर्यादा 120 शब्दांची आहे. खाली दिलेल्या सेंड बटनावर क्लिक करून मेसेज सेंड करावा. मेसेज पाठवल्यावर मेसेज सेंड असा संदेश येतो. तर मग करा सुरवात..

 1. trI caalaola
  naahI kolasa p`oma trI caalaola
  pNa itrskar maa~ k$ nakooa
  naahI ka\zilasa Aazvana trI caalaola
  pNa ivasa$na maa~ jaa] nakooasa
  naahI idlaIsa AaoLK trI caalaola
  pNa AnaaoLKIpNaa maa~ daKvau k$ nakooa
  naahI paihlasa trI caalaola
  pNa baGauna na baGaItlyaasaarK maa~ k$ nakooa
  saaoDUna idlaI saaqa trI caalaola
  ekTI kQaI rahU nakaosa
  sahna krIna sagaLM maI pNa sahnaSa@tIcaa AMt maaJaa pahU nakao
  naahI kolaasa ivacaar maaJyaa BaivaYyaacaa trI caalaola
  pNa BaavanaaSauUnya maa~ k$ nakooa
  inaraSa kolasa trI caalaola
  pNa KaoTI AaSaa maa~ daKvaU nakooasa

 2. Your message’Send to Mobile frees sms

 3. its very nice to send marathi sms their is no charge

 4. Mala hi Foo SMS Website Khup Aavdali

 5. mala hi foo sms khup awadali ani me ya web site varun mazya mitrana sms karato

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: